فنی و حرفه ای زبان انگلیسی

     RM 300 ثبت نام و آزمون تعیین سطح
RM 1250 * در هر تعداد دوره انتخاب (1، 2، 3، 4)
RM 75 هزینه کتاب به ازای هر دوره انتخاب
RM 250 اختیاری برای وانت فرودگاه

البته انگلیسی ویژه

     RM 300 ثبت نام و آزمون تعیین سطح
RM 1250 در تعداد دوره انتخاب (5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12)
RM 75 هزینه کتاب به ازای هر دوره انتخاب
RM 250 اجباری برای وانت فرودگاه
RM 1200 اجباری برای درخواست ویزا

باهاسا INGRIS

توجه: این برنامه فقط برای شهروندان مالزی

RM 50 ثبت نام و آزمون تعیین سطح
RM 350 در تعداد دوره انتخاب (1،2،3،4)
RM 75 هزینه کتاب به ازای هر دوره انتخاب