کلاسهای خصوصی انگلیسی تخصصی برای پزشکی، دوره مناسبی است برای پزشکان، پرستاران، داروسازان و دیگر کسانی که در اموز پیراپزشکی فعالیت دارند و زبان انگلیسی، زبان مادریشان نیست و مایلند توانش زبانی خود را بهبود بخشند. این کلاسها شامل برنامه‌های زیر هستند:

  • موضوعاتی همچون واژگان تخصصی  و پژوهشهای پزشکی؛
  • افزایش دایره واژگان پزشکی، شیوه روان صحبت کردن در سخنرانیها و جلسات و نحوه کاربرد آمار در گزارشها و سخنرانیهای پزشکی؛
  • آموزش شگردهای موثر یادگیری.