مایلید مدیر تجاری موفقی باشید؟

برای موفقیت در مدیریت تجاری، لازم است به خوبی ارتباط برقرار نمایید و طوری صحبت کنید که دیگران منظورتان را به سادگی دریابند؛ باید در هنگام صحبت کردن به زبان انگلیسی کاملاً شفاف، مؤدب، حرفه ای و قدرتمند باشید. این بدین معناست که  واژه‌هایی که برمی‌گزینید باید قوی و دقیق باشند. اگر نمی‌توانید به همان خوبی که کار می‌کنید صحبت نمایید، ممکن است امور طبق میل و متناسب با برنامه‌هایتان پیش نرود.

مباحثی که در دوره انگلیسی برای مدیریت تدریس می‌شود عبارتند از:

  • موقعیتهای دشوار و حساس تجاری؛ از جمله: مشکلات مالی، مطالبات کارمندان، کسری بودجه، پرداخت بدهی و غیره؛
  • واژگان مدیریت و نحوه کاربرد صیحی آنها؛
  • درخواست از همکاران بدون دستور دادن به آنان؛
  • شیوه تحلیل و تهیه گزارش با موضوعات مختلف.