ما می دانیم که زبان آموزان ممکن است استرس داشته باشند و دوری از خانواده هم می تواند این استرس را تشدید نماید

مشاورین موسسه زبان Awesome همیشه در موسسه حضور دارند هر زمان که زبان آموز مشکل شخصی یا تحصیلی یا عاطقی پیدا کند می تواند با مشاورین ما تماس بگیردو آنان از هیچ کوششی برای کمک به حل آن  دریغ نخواهند کرد.