وقتی به عنوان زبان آموز به آموزشگاه اوسم می پیوندید می توانید از خدمات رایگان ما جهت پذیرش در دانشگاه استفاده نمایید ما به زبان آموزان خود کمک می کنیم تا در دانشگاه مورد علاقه خوداعم از دولتی یا خصوصی ثبت نام کنند

خدمات دانشگاهی ما:

مشاوره برای پذیرش در دانشگاه به زبان آموز در صورت نیاز

جمع آوری مدارک زبان آموز

اقدام برای ثبت نام در دانشگاه مورد نظر زبان آموز

پیگیری منظم مراحل پذیرش در دانشگا تا زمان قطعی اخذ پذیرش

کمک به تغییر ویزای زبان به ویزای دانشجویی.